درباره کارما سیفتی

تجهیز پرسنل به تجهیزات حفاظت فردی و ایمن کردن محل کار ما به دلیل وجود انواع خطرات فیزیکی،بیولوژیکی،شیمیایی و مکانیکی با خصوصیات سرطانزایی ،خوردگی،سوزانندگی،جهش زایی،برندگی و … از اهمیت بسزایی برخوردار است.
بنابراین به منظور حفظ منابع انسانی و افزایش بهره وری،کنترل خطرات فوق وظیفه قانونی محسوب میشود.
کارفرمایان و کارگران باید بدانند چه تجهیزات ایمنی باچه خصوصیاتی مناسب شغل آنهاست.
ایمن ابزار کارما تلاش میکند با عرضه محصولات معتبرترین برندهای داخلی و خارجی در راستای ایمن سازی محیط کاری برای شرکت ها ارگان های دولتی و خصوصی گام بردارد.